Biznes zapisany w gwiazdach

Wywiad z Robertem Marzewskim  dla „Manager’s Life” przeprowadziła Renata Kurcil.

Słowo „astrologia” wywodzi się  z języka greckiego i oznacza  dosłownie „naukę o gwiazdach” i polega na badaniu korelacji między zjawiskami na niebie a losem poszczególnych ludzi i wydarzeniami na Ziemi.  

Usunięcie astrologii w XVIII w. z uniwersytetów zepchnęło ją do roli gazetowej pseudonauki. Jeszcze Mikołaj Kopernik we wstępie do swojego epokowego dzieła „O obrotach” pisze o „Nauce, którzy jedni zowią astrologią, inni astronomią,  a wielu spośród starożytnych szczytem matematyki”. Wokół astrologii narosło wiele mitów. Traktowana po macoszemu budzi niejednokrotnie powątpiewania i pogardliwe uśmiechy.

Wiedza stara jak świat

Okazuje się jednak, iż XXI przynosi coraz większe zainteresowanie tą dziedziną, a wielowiekowa wiedza zaczyna być wykorzystywana nawet w biznesie. Powstała bowiem cała gałąź zwana astrologią biznesową i stosowana jest do prognozowania pomyślnych wyników przedsięwzięć, diagnozowania potencjału i predyspozycji wspólników                    i pracowników. W jakim stopniu jej wyniki są weryfikowalne?

Astrolog Robert Marzewski twierdzi, iż wątpliwości co do tego, że astrologia działa mają te osoby, które nie wiedzą o niej zgoła nic lub co najwyżej niewiele, a i wówczas wiedza ta ogranicza się do horoskopów gazetowych. Jeśli ktoś wykaże trochę determinacji i dobrej woli by zgłębić temat, stopniowo przekonuje się, że coś w tym jednak jest. Rzecz jasna, że aby być skutecznym, należy uczyć się astrologii długie lata. I choć nie jest to wiedza o nieograniczonych możliwościach, to jednak można się przekonać, że często bywają one wręcz niewiarygodne. Oczywiście zawsze też istnieje możliwość popełnienia jakiegoś błędu – kontynuuje Robert Marzewski, astrolog specjalizujący się w dziedzinie astrologii biznesowej –  ale należy zwrócić uwagę, iż pomyłki nie możemy nigdy wykluczyć w przypadku jakiejkolwiek metody badawczej. Za astrologią jednak stoją wieki tradycji i doświadczenia, i to bez wątpienia przemawia na jej korzyść. Sama zasada stosowania astrologii pokazuje kolejne jej istotne zalety. Porównując  astrologię do na przykład testów osobowości, pomijając już, że te mogą być skonstruowane lepiej lub gorzej, zauważyć należy podstawową rzecz.  Niewątpliwie testy wypełniane są przez konkretną, zainteresowaną ich wynikami osobę i nie możemy nigdy wykluczyć możliwości umyślnego ich nawet przekłamania. Natomiast astrologia działa zupełnie niezależnie od osoby badanej. Wystarczy znać dane urodzeniowe. Oczywiście istnieją ograniczenia jakie niesie za sobą i astrologia. Takie choćby, że nie zawsze znamy dokładną godzinę urodzenia. Ale nawet i wówczas zawsze sporo można powiedzieć na temat takiej osoby. Zauważyć przy tym należy, że astrologia jest jak najbardziej weryfikowalna. Poza tym, że możemy porównać wyniki analizy astrologicznej ze znanymi już nam cechami charakteru danej osoby, to ponadto w znacznym stopniu weryfikować możemy astrologię dzięki jej metodom prognostycznym. Astrolog może opisać przeszłość, umiejscowić w czasie różne zdarzenia i określić ich charakter, czy nawet konkretnie nazwać. Kiedy to uczyni, nie ma powodów by powątpiewać w jego słowa, kiedy później mówi o przyszłości.

Niektórzy podnoszą taki argument, że gdyby astrologia była coś warta, to nauczano by jej na uniwersytetach. Zauważyć trzeba, że osoby, które się tematem nie interesują, niewiele też w tym zakresie wiedzą. To że astrologia nie jest współcześnie obecna na uniwersytetach w Polsce, nie oznacza, że nie jest na nich obecna zupełnie – dodaje astrolog – Jest wykładana na kilku uczelniach w Wielkiej Brytanii, także i w Indiach.  Zauważyć należy, że właściwie astrologia w Polsce rozwija się dynamiczniej mniej więcej tyle samo czasu ile gospodarka wolnorynkowa, czyli od wczesnych lat dziewięćdziesiątych. To dosyć  krótko. Spoglądając na horoskop Polski można wywnioskować, że astrologia ma i w naszym kraju w niedługim czasie sporą szansę pojawić się na uniwersytetach, gdyż tranzytujący Uran związany ze znakiem Wodnika i astrologią właśnie, wejdzie za jakiś czas na Merkurego w horoskopie Polski. Merkury jest mocno związany z myśleniem, rozwojem intelektualnym, i w tym przypadku możliwe, że także i z nauką na poziomie uczelni wyższych. Astrologia zresztą na świecie już od dawna jest postrzegana nie tylko z perspektywy tak zwanych horoskopów gazetowych. Ostatnimi czasy szczególnie dynamicznie rozwija się astrologia dla biznesu. Z pomocy astrologów korzystały takie instytucje jak choćby Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, linie lotnicze KLM, Bank Fed w Atlancie, Bank of Japan czy sieć sklepów z odzieżą Hight and Mighty.

Kosmiczny ład

Jak to się dzieje, że cykle planetarne wpływają na ludzkie losy? Otóż zdaniem Roberta Marzewskiego – generalnie nie bardzo wiadomo jak funkcjonuje wszechświat, ale pewnym jest, że rządzą nim jakieś prawa. Samo pochodzące z języka greckiego słowo „kosmos” oznacza „ład” i nasza kultura i nauka, która wyrosła z myśli greckiej, zakłada także istnienie owego uporządkowanego ładu. Naukowcy są przekonani, że musi istnieć jakaś jedna spójna formuła opisująca otaczającą naszą rzeczywistość. Obecnie funkcjonują dwie główne teorie. Są nimi ogólna teoria względności, która jest właściwie ogólną teorią grawitacji, a druga to mechanika kwantowa. Pierwsza bardzo dobrze opisuje świat w skali mega, druga zaś sprawdza się w skali mikro. Problem jednak polega na tym, że jedna ma się nijak do drugiej. Ciekawe jest przy tym, że na poziomie kwantowym wszystko jest ze sobą ściśle powiązane. Zmieniając jeden element, wpływamy na wszystkie pozostałe składowe układ. Gdyby udało się wykazać, że zasada ta działa także w skali mega, mielibyśmy naukową teorię, że Wszechświat jest jednym wielkim organizmem. A na tym właśnie zasadza się astrologia. Możliwe więc, że astrologia wyprzedza pod tym względem świat współczesnej nauki i choć nie potrafi wyjaśnić mechanizmu zgodnie z którym działa, to jednak pozwala wykorzystywać taki obraz rzeczywistości w praktyce. Osobiście jestem przekonanym, że wszystko jest powiązane ze wszystkim, co oczywiście nie oznacza, że jest w sposób jednoznaczny zdeterminowane. Przy czym kiedy dostrzegamy przyczyny i skutki, to mówimy o elementach zależnościowo niezbyt odległych, a zwykle bezpośrednio powiązanych ze sobą. W przypadku kiedy owe zależności są na tyle odległe, że trudno dostrzec związki je łączące, mówimy o zasadzie synchroniczności. Można więc powiedzieć, że synchroniczność byłaby formułą nadrzędną, zaś teoria przyczynowo-skutkowa dostrzegalna byłaby w ograniczonych wycinkach całości.

Odnosząc to do astrologii, bo ta przecież nie może działać w oderwaniu od praw rządzących światem, powiedzieć można, że nie ma konieczności by doszukiwać się bezpośrednich wpływów planet na nasze życie. Być może mechanizmy takie istnieją, ale oczekiwanie tego może okazać się daremne. Tymczasem zarzut, że nie jest znane żadne fizykalne oddziaływanie, które można by w sposób uzasadniony powiązać z astrologią, jest dosyć często podnoszony przez świat współczesnej nauki. W kontekście zasady synchroniczności zarzut to zupełnie nietrafiony. Nie należy oczekiwać, że osoby zajmujące się astrologią wyjaśnią mechanizm jej działania. Zależności mogą być na tyle odległe i złożone, że dopiero hipotetyczna kwantowa teoria grawitacji, będąca połączeniem dwóch głównych teorii, o których wspominałem wcześniej, pozwoli w sposób odpowiedzialny mówić o wyjaśnieniu mechanizmu. To już jednak zadanie z pewnością przerastające możliwości astrologów, skoro nawet fizycy teoretycznie sobie z nim nie radzą. Ba, gdybyż tylko takie problemy miała fizyka. Nawet nie bardzo wiadomo jak działa grawitacja. Hipotetycznego grawitonu jak nie było tak nie ma. Są tylko wzory, które mechanizm ten opisują, ale jak to konkretnie się dzieje, tego nie wiadomo.

Nie inaczej jest też z astrologią. Choć nie wiadomo jak ona działa, to jednak widać wyraźnie określone prawidłowości. Cykle planetarne są zsynchronizowane z tym co się dzieje w naszym życiu. Nakładają się one na siebie i są w jakiś sposób współzależne. Chcąc działanie tego organizmu wyjaśnić, należałoby poza spójną, jednolitą teorią wszystkiego mieć jeszcze dostateczne moce obliczeniowe. W praktyce zaś może okazać się konieczne stosowanie jakiś uproszczeń  w obróbce danych. Astrologia jest właśnie takim uproszczonym językiem, skompresowaną informacją. Oczywiście bardzo bym chciał zrozumieć jak dokładnie działa astrologia, ale muszę na razie, z przyczyn opisanych powyżej, zaspokojenie tych pragnień odłożyć na bliżej, czy może raczej dalej, nieokreśloną przyszłość. W rzeczywistości nie musimy wiedzieć jak coś działa by to stosować. Nie muszę wiedzieć jak działa samochód by nim jeździć. Oczywiście pojmowanie Wszechświata jako jednego organizmu i tym samym zakładanie, że istnieje jakiś określony ład, nie oznaczy bynajmniej, że nie ma już w nim miejsca na wolną wolę. Przeciwnie, to właśnie dzięki astrologii możemy naszą wolną wolę lepiej wykorzystywać, bo poznajemy swoje możliwości i ograniczenia.

Nowe trendy

Poza metodami pozwalającymi na zgłębianie ludzkiego wnętrza, odkrywanie tajemnic losu, dawanie wyjaśnień czy nawet wskazówek dotyczących rozwoju duchowego, astrologia coraz częściej wykorzystywana bywa w bardzo pragmatycznych celach. Wydaje się, że coraz popularniejsze stawać się będzie zastosowanie astrologii w świecie biznesu.

O co najczęściej pytają ich właściciele? Często – mówi astrolog Robert Marzewski- przedsiębiorcy zainteresowani są wyznaczaniem dat sprzyjających założeniu firmy lub podjęcia jakiejś ważnej decyzji,  podpisania umowy. Tu pomocna jest astrologia wydarzeniowa , która pozwala wyznaczać korzystne terminy dla danego działania i dla konkretnej osoby czy osób. Astrologia może również wskazać wiele innych istotnych aspektów ryzyka biznesowego, na przykład wykazać, że współpraca z pewnymi osobami może być bardzo ryzykowna lub niekorzystna, z innymi zaś możemy tylko zyskać. Tym samym dzięki astrologii porównawczej możemy sprawdzić jak funkcjonować będziemy z takimi czy innymi osobami. Ale to szerszy problem. Decydując się na współpracę z kimś, poza porównaniem horoskopów, należałoby jeszcze najpierw jeszcze zbadać jakim ta osoba jest człowiekiem, jakie ma cechy charakteru. Czynnik ludzki jest najtrudniej przewidywalny w każdym przedsięwzięciu, a dzięki astrologii tak być nie musi. Dodatkowo jeszcze dobrze byłoby, odwołując się do metod prognostycznych, zbadać jak potoczyć się może kariera danej osoby. Bo może przecież być tak, że ktoś, kto do tej pory odnosił same sukcesy, stoi właśnie u progu poważnego zakrętu życiowego. Możliwa jest też sytuacja odwrotna. Ktoś, kto dotychczas był szarą myszką, nieoczekiwanie rozkwita i odnosi sukcesy jeden po drugim. Przy czym kiedy to staje się dla wszystkich widoczne i jasne, pozyskanie takiej osoby do współpracy może okazać się trudniejsze i zdecydowanie bardziej kosztowne. Nie wiem czy istnieje poza astrologią jeszcze jakaś metoda, które pozwalałaby to przewidzieć.

Zainteresowanie astrologią biznesową nasila się w Polsce od 3-4 lat. Tak to przynajmniej wynika z moich obserwacji- mówi Robert Marzewski. Widać też coraz częściej jeśli nie pozytywne, to wyraźnie otwarte nastawienie do astrologii. Jest może czasami pewna ostrożność czy niedowierzanie, czy astrologia faktycznie działa. Ale coraz więcej osób jest świadomych tego poco przychodzi i czego mogą oczekiwać. Często zresztą są to stali klienci.

Wiadomo, że astrologia nie jest w stanie zaradzić wszystkim problemy- tłumaczy Robert Marzewski – Astrologia to nie czarodziejska różdżka, która nagle w cudowny sposób wydźwignie nas z kłopotów. Znamienne jest, że ludzie zgłaszają się do astrologa, kiedy już są w tarapatach. To bardzo zła strategia. Znacznie mądrzejsze jest korzystanie z usług astrologów, kiedy trwa dobra passa, czy choćby, kiedy kłopotów brak. Wiadomo bowiem, że w życiu raz jest lepiej,     a raz gorzej. To zresztą jest zgodne z planetarnymi cyklami. Wiadomo więc, że jeśli wszystko układa się wyśmienicie, to kiedyś to się zmieni. I zapewne wielu osobom zależałoby, aby zawczasu wiedzieć, jakież to kłopoty mogą ich ewentualnie czekać i jak ich uniknąć lub przynajmniej skutki ich zminimalizować. Ale nawet wówczas, kiedy zakładamy, że nie ma możliwości, by jakieś problemy mogłyby nadejść, to przecież zawsze może być lepiej. Dla zasady więc dobrze jest skorzystać z tak coraz łatwiej dostępnej wiedzy. Nie chciałbym tutaj nikogo nakłaniać do udania się do astrologa. Jeśli jednak niektórzy spośród czytelników przypisują swojemu umysłowi przymiot otwartości, to być może nie zaszkodziłoby zrobić mały eksperyment. Jeśli okaże się udany, to zyskać można w astrologii poważnego sprzymierzeńca.

Baran, Byk, Bliźnięta…

Złą renomę astrologia zawdzięcza przede wszystkim popularyzacji horoskopów gazetowych. Sprowadzanie astrologii do charakterystyk opartych jedynie na uwzględnianiu bardzo przecież przybliżonej pozycji Słońca w danym znaku Zodiaku, zawsze jest niewystarczające, a niejednokrotnie okazać się może bardzo mylne- tłumaczy Robert Marzewski – Miałem niedawno klienta, który miał Słońce w znaku Bliźniąt, ale o dziwo, zdecydowanie bardziej przypominał archetypowego Koziorożca, choć w tym akurat znaku nie było żadnych planet czy jakichkolwiek innych elementów kosmogramu. Za to horoskop ten znajdował się pod silnym wpływem Saturna, która to planeta jest powiązana ze znakiem Koziorożca. Inne jeszcze wskaźniki, choć z fazą Koziorożca niezwiązane wprost, to jednak w swej charakterystyce jej w jakiejś mierze pokrewne, też do pewnego ją właśnie znaczeniowo wspierały, nie zaś znak Bliźniąt. To był jaskrawy przykład, jak mylące może być ograniczanie się do uwzględniania jedynie znaku solarnego. Ale w analizowaniu horoskopu chodzi nie tylko o to, by uwzględnić wszystkie możliwe wyznaczniki astrologiczne. Gdyby tak było, prościej i przede wszystkim taniej byłoby zamawiać tak zwane horoskopy komputerowe. Są to ni mniej ni więcej tylko charakterystyki poszczególnych układów w horoskopie, jak na przykład położenia planet (także Słońca i Księżyca) znakach czy domach lub też opisy znaczenia określonych odległości kątowe między planetami. W interpretacji horoskopu uwzględnia się każdy składnik w połączeniu innymi i przede wszystkim w kontekście całości. W efekcie otrzymujemy bardzo dużą liczbę elementów. Przy prognozowaniu liczba ich jest dodatkowo jeszcze podnoszona do kwadratu czy nawet sześcianu. Jak więc widać, tak zwane horoskopy komputerowe mogą być co najwyżej narzędziem pomocniczym, ale nigdy nie są w stanie wykazać wzajemnych relacji wszystkich poszczególnych warstw układu i ich wzajemnych powiązań i znaczeń. Dla porównania, kiedy mamy samochód w częściach, to pomimo iż jest to cały samochód, to przecież nie pojedzie. Podobnie jest z horoskopami komputerowymi. Opiera się to na oczywistej skądinąd zasadzie, że całość jest czymś więcej niż tylko sumą składników. Tworzy ona nową, w przypadku astrologii zawsze niepowtarzalną jakość. Każdy horoskop jest jakąś tajemnicą – mówi astrolog –   nie wszystko jest w nim od razu jasne i klarowne. Bywają horoskopy łatwiejsze i trudniejsze. Pamiętam, że u początków mojego poważnego zainteresowania się astrologią ogarniały mnie wątpliwości, czy nie nazbyt ambitne cele sobie wyznaczam. Wszak każdy człowiek jest inny, co pokrywa się też z wyjątkowych charakterem każdego horoskopu. I zadawałem sobie pytanie, czy będę potrafił różnice te dostrzec i opisać. Odpowiedź po dziś dzień nie jest prosta. Oczywiści zawsze można na podstawie horoskopu coś o kimś powiedzieć, i to raczej więcej niż mniej. Ale tutaj chodzi o to, w jakim stopniu astrologia pozwala wniknąć w głąb drugiego człowieka. To zawsze pozostanie kwestią otwartą, bo przecież człowiek, będąc emanacją Boga, nosi w sobie jego cechy, i w pewnym sensie jego aspekt nieskończoności. Człowiek jest konstrukcją bardzo złożoną i nawet kiedy zostanie opracowana hipotetyczna kwantowa teoria grawitacji, i tak nie zrozumiemy wszystkich procesów związanych z kategorią znaną jako człowiek. Dlatego też analizując horoskop należy wykroczyć poza intelekt. Wymagana jest także intuicja, wyobraźnia czy także umiejętność wczuwania się w drugą osobę czy daną sytuację.

Spółka z ascendentem w Lwie…

Interesujące może wydawać się, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę astrologiczną dla potrzeb biznesu i jak postawić „firmie” horoskop.

W przypadku astrologii dla biznesu – mówi Robert Marzewski – można się zastanawiać, czy zasadne byłoby wziąć pod uwagę moment wymyślenia firmy, czy moment podpisania umowy spółki, czy może moment rejestracji, czy też rozpoczęcia działalności, czy choćby pierwszej transakcji. Najważniejszymi są czas rozpoczęcia działalności i przede wszystkim pierwszej sprzedaży, ale najlepiej wziąć pod uwagę każdy wspomniany moment. Optymalna zaś sytuacja byłaby wówczas, gdyby astrolog pomógł wyznaczać daty tych wydarzeń, bo to właśnie one są kluczowe i ich astrologiczne znaczenia nakładają się na siebie. Do tego jeszcze dochodzą horoskopy właściciela, albo głównych współwłaścicieli. Firma to nie jest bowiem jednoosobowy byt, stąd też trzeba nieraz przeanalizować kilka i więcej nawet horoskopów i to jest oczywiście czasochłonne. Możliwe więc, że jeśli ktoś ma zatrudnić kogoś do jakiś podrzędnych prac i musi wybrać spośród setki osób, to być może nie ma sensu dla wszystkich nich opracowywać horoskopy. Jeśli jednak mówimy o osobach o kluczowym dla firmy znaczeniu, to skupienie się jedynie na ich merytorycznym przygotowaniu z pominięciem analizy cech osobowości, przeprowadzenie której umożliwia astrologia, może okazać się poważnym błędem. Ale oczywiście nie należy nachodzić astrologów z powodów każdej sprawy jaka może komuś przyjść do głowy, a już na pewno nie należy robić tego dla zabawy. Kwestia zastosowania astrologii pozostaje ciągle otwarta. Dziedzina ta opisuje życie człowieka w całej jego bogatej złożoności i tym samym może być zastosowana w wielu sytuacjach, nie tylko w związku z biznesem. Wspomnieć tu można jeszcze o astrologii finansowej, czy także możliwościach zastosowania tej wiedzy w kryminalistyce czy przewidywaniu zagrożeń. Astrologia ma wiele do powiedzenia w zakresie szeroko pojmowanej sfery społecznej czy także w odniesieniu do polityki. Świadomość tego jest niejednokrotnie dużym obciążeniem psychicznym dla astrologów. Mają oni bowiem świadomość, że wiele spraw mogłoby pójść innym torem, gdyby ktoś był na tyle mądry, by do nich się zwrócić. Niedocenianie znaczenia astrologii, jej faktycznych i potencjalnych możliwości jest dosyć powszechne, a wynika po prostu z niewiedzy. Z tychże samych powodów bywa astrologia krytykowana. Ale któż by przejmował się krytyką osób, które w tej dziedzinie są ignorantami? Najlepiej po prostu robić swoje.

Z Robertem Marzewskim rozmawiała Renata Kurcil.